Phú Yên lập đề án phát triển TP. Tuy Hòa lên đô thị loại I

Ngày 17/10, Chủ tịch tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế phê duyệt chủ trương lập đề án, đề nghị công nhận TP. Tuy Hòa và khu vực phụ cận đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Theo quyết định này, phạm vi nghiên cứu lập đề án là toàn bộ địa giới hành chính TP Tuy Hòa hiện nay với 16 xã, phường và mở rộng khu vực lân cận đến các xã An Chấn, An Mỹ – huyện Tuy An; xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa; xã Hòa An và một phần xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa.

Các nội dung nghiên cứu được đặt ra trong đề án này là: Lý do, sự cần thiết, quá trình hình thành và phát triển đô thị; đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng độ thị, tổng hợp và đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đã được quy định trong Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; tóm tắt chương trình phát triển đô thị và kế hoạch nâng cao chất lượng đô thị trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian lập đề án được thực hiện trong năm 2022. Việc lập đề án nêu trên nằm trong Chương trình hành động số 04/CTr-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, nâng cấp TP. Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên vào năm 2025. Trước đó, Hội đồng thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Tuy Hòa và khu vực phụ cận tỉnh này đến năm 2040 do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế chủ trì, nêu rõ.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2030 đã được phê duyệt, đảm bảo cân bằng phát triển kinh tế đô thị và bảo tồn, phát huy được truyền thống, văn hóa, di sản, cảnh quan sinh thái tự nhiên. Đồng thời, nâng cao vai trò vị thế của thành phố, phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đánh giá cao Đồ án và gợi mở thêm một số vấn đề liên quan các dịch vụ gắn quy hoạch biển, giao thông, đê điều, không gian xanh…; đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, cập nhật thêm vào quy hoạch để khai thác tốt nhất các tiềm năng, giảm các tác động của biến đổi khí hậu, có giải pháp để xây dựng bản sắc cho đô thị Tuy Hòa.

“Thành quả mà TP. Tuy Hòa đạt được đến ngày nay là nhờ giữ gìn và bảo vệ được quy hoạch, do vậy thành phố tiếp tục cố gắng bám sát quy hoạch sau khi được phê duyệt để mang lại lợi ích lớn hơn trong tương lai”, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhấn mạnh.

Trong chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng, nâng cấp TP. Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, Tuy Hòa sẽ thành đô thị văn minh, hiện đại, có bản sắc riêng trong chuỗi đô thị ven biển miền Trung, trở thành một trong những đầu mối giao thông, trung tâm đào tạo, du lịch, công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, là động lực phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, Phú Yên sẽ tập trung đầu tư xây dựng, phát triển và mở rộng không gian đô thị, từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị, phấn đấu đến năm 2025 TP. Tuy Hòa đủ điều kiện được công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Yên.